Huisregels A.A. Gordijn Verhuur
V 0120

I. Gedragsregels
1. U dient respectvol om te gaan met medehuurders en medewerkers. Wij accepteren geen enkele vorm van agressie. Onder agressie verstaan wij onder andere: schelden, het uitspreken van beledigende en/of discriminerende taal, bedreigen, bedreigende houding en lichamelijk geweld. 2. A.A. Gordijn Verhuur hanteert de wet en regelgeving van de Nederlandse samenleving. Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet vormt een belangrijk uitgangspunt. Hierin staat vastgesteld dat discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan ook, niet is toegestaan. 3. Huurders hebben respect voor andermans eigendommen. 4. Iedereen is gezamenlijk verantwoordelijk voor het schoon en werkbaar houden van gemeenschappelijke ruimtes en directe omgeving. 5. Iedereen komt gemaakte afspraken na.

II. Afval
1. Elke huurder is verantwoordelijk voor het correct opslaan en afvoeren van eigen afval. Het afvoeren van afval en/of het overtreden hiervan wordt geregistreerd door middel van 2 camera’s.
A.A. Gordijn Verhuur berekend de volgende kosten, exclusief BTW voor het afvoeren van extra ledigingen:
Afvoeren pallets per stuk € 10,00
Afvoeren afval per kuub € 50,00
Achtergelaten afval, die buiten de vuil bijdrage vallen, worden beboet met € 100,00 per kuub (m3) exclusief BTW.
2. Het is de huurder niet toegestaan om de buitenruimte rond het gehuurde – de openbare weg bij het gehuurde daar onder begrepen – te gebruiken voor opslag van werkmateriaal, pallets, afval en andere zaken.
3. Huurder dient zaken die hij/zij buiten het gehuurde heeft opgeslagen op eerste verzoek van verhuurder te verwijderen. Doet hij/zij dat niet dan mag verhuurder die zaken (laten) afvoeren en/of (laten) vernietigen. De kosten hiervoor worden volledig doorberekend aan huurder.

III. Brand
1. Brand of dreigende brand dient onmiddellijk na ontdekking te worden gemeld, door middel van één van de brandmelders in het gebouw en zo mogelijk ook door via één van de hieronder vermelde telefoonnummers contact op te nemen met de receptie (tijdens kantooruren) of met verhuurder (buiten kantooruren).
2. In geval van brandalarm moet het gebouw onmiddellijk verlaten worden.
3. De kosten van circa € 350,00 excl. btw van een valse brandmelding en/of melder komen volledig voor rekening van de huurder die deze melding heeft veroorzaakt.
4. Het is ten strengste verboden om brand- en nooduitgangen te versperren.
5. Blusmiddelen zoals haspels en blussers dienen te allen tijde vrij toegankelijk te zijn.
6. De brandslangen en andere blusmiddelen mogen nimmer anders gebruikt worden dan voor het blussen van brand.
7. De kleine blusmiddelen die aanwezig zijn binnen eigen kantoor en/of opslagruimte dienen jaarlijks door een derde, die deskundig is, gecontroleerd te worden. De kosten daarvan zijn voor rekening van huurder. Verhuurder is niet aansprakelijk in geval er geen klein blusmiddel aanwezig is in de gehuurde ruimte. Door de huurder veroorzaakte schade aan blusmiddelen, worden volledig in rekening gebracht bij huurder.
8. Verhuurder is niet aansprakelijk als huurder naar aanleiding van een brandveiligheidsinspectie door brandweer, politie of een andere (overheids-)instantie mocht worden beboet of op andere wijze mocht worden aangesproken.

IV. Onraad
1.Onraad dient onmiddellijk na ontdekking te worden gemeld, door via één van de hieronder vermelde telefoonnummers contact op te nemen met de receptie (tijdens kantooruren) of met verhuurder (buiten kantooruren).

V. Parkeren
1. Tenzij in de huurovereenkomst anders is bepaald krijgt elke huurder 1 parkeerplaats toegewezen aan voorzijde, achterzijde en/of zijkant gebouw.
2. Het is ten strengste verboden te parkeren tussen de gebouwen in de poort of voor enige in/uitrit. Verhuurder is bevoegd maatregelen te treffen en/of om verkeerd geparkeerde voertuigen voor rekening en risico van de huurder te verplaatsen.
Maatregelen welke met directe ingang van kracht zijn:
1ste overtreding :Waarschuwing
2de overtreding :Boete € 75,00
3de overtreding :Boete € 250,00
4de overtreding :Toegang weigeren
3. Het is zonder tevoren verkregen schriftelijke toestemming van verhuurder niet toegestaan voertuigen, wrakken, grondverzetmachines, hoogwerkers, aanhangers en dergelijke op of rond het terrein te stallen.
4. Het is ten strengste verboden ’s nachts voertuigen op het parkeerterrein achter te laten.
5. Als huurder op het parkeerterrein voertuigen achterlaat die daar niet mogen staan en huurder die ondanks sommatie van verhuurder niet verwijdert, zal verhuurder die voertuigen op kosten van huurder (laten) verwijderen.
6. Parkeren op terrein gebeurt volledig voor eigen rekening en risico van de huurder.

VI. Leidingwater
1. Het is niet toegestaan om in en rond het gebouw voertuigen of andere objecten die niet voor huishoudelijk gebruik bestemd zijn met leidingwater te wassen of op een andere wijze leidingwater te behandelen.
2. Huurder mag op het leidingwaternet geen apparaten aansluiten die leidingwater als koelwater gebruiken.

VII. Sleutels en sloten
1. Elke huurder ontvangt bij ingebruikname van zijn/haar ruimte een set sleutels. Voor deze sleutels geldt een borgsom. Bij het zoekraken van deze sleutel-set is huurder opnieuw borg verschuldigd als mede een vergoeding van 15 euro excl. btw per sleutel vervangingskosten.
2. Het is niet toegestaan om andere cilinders en/of hangsloten te plaatsen op toegangsdeuren zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.
3. Indien huurder van verhuurder schriftelijke toestemming verkrijgt om eigen sloten te monteren, is hij verplicht een reserve set sleutels aan de verhuurder te overhandigen, zodat in geval van calamiteit de ruimte te allen tijde geopend kan worden.
4. Ingeval van het openen van een slot waarbij sleutels ontbreken, mede door het niet aanleveren van een reservesleutel aan verhuurder, komt dit slot en het montageloon van € 100,00 excl. btw voor rekening van de huurder.

VIII. Laad- en losmiddelen
1. Indien er gebruik gemaakt wordt van een laad- en/of los middel van verhuurder, worden na 30 minuten kosten hiervan in rekening gebracht bij de desbetreffende huurder. Het gebruik van deze hulpmiddelen is volledig voor eigen rekening en risico.
2. Indien er gebruik gemaakt wordt van pallets worden de kosten hiervan in rekening gebracht bij de desbetreffende huurder. Het gebruik van deze pallets is volledig voor eigen rekening en risico.
3. Indien er gebruik gemaakt wordt van stellingmateriaal worden de kosten hiervan in rekening gebracht bij de desbetreffende huurder. Het gebruik van deze stellingen is volledig voor eigen rekening en risico.
4. Stellingmateriaal mag nooit zwaarder dan tot het daarop vermelde maximum gewicht of, als een vermelding van dat gewicht ontbreekt, dan technisch toelaatbaar is.

IX. Milieu
1. Het is huurder verboden om de bodem in, onder en bij het gehuurde te verontreiniging. Ook is het hem verboden om het grondwater onder en het oppervlaktewater bij het gehuurde te verontreinigen. Dit betekent onder andere dat huurder geen vloeistoffen of andere zaken vanuit het gehuurde naar buiten mag vegen, spuiten e.d.
2. Als huurder in, bij of onder het gehuurde verontreiniging veroorzaakt komen kosten van onderzoek en schoonmaak en eventuele schade als gevolg van boetes of andere overheidssancties volledig voor rekening van huurder, ook als verhuurder daar op wordt aangesproken.
3. Bij het gebruik maken van gevaarlijke stoffen/vloeistoffen, dient er een lekbak gebruikt te worden!

X. Telefoonnummers A.A. Gordijn Verhuur
Tijdens kantooruren: 010 – 4625877
Buiten kantooruren, uitsluitend voor SPOED: 06 – 28 26 11 41 06 – 21 51 26 09

Contact

Wilt u meer weten over wat Gordijn verhuur
voor u kan betekenen?
Bel ons of vul het contactformulier in